ទារកដ្ឋាន:

ទារកដែលមករៀនក្នុងគ្រិះស្ឋាន "Tchouchou" ត្រូវបានបែងចែកតាមអាយុជាពីរក្រុម ក្នុងន័យធ្វើតាមចង្វាក់ និងសេចក្តីត្រូវការម្នាក់ៗ ។ ជារួមមនុស្ស ១០នាក់ គ្របដណ្តប់ពីរក្រុម រាប់ពី ៣០នាក់ ដល់ ៤០នាក់ ។ ភាសាបារាំងគឺជាភាសាសំខាន់ តែភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរ តាមធម្មតា ត្រូវប្រើប្រាស់តាមសិស្សប៉ិនប្រសព្វ ឈានដល់កុមារសម្របសម្រួលដល់ការដាក់បញ្ចូលគ្នា ។

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារ ត្រូវបានអញ្ជើញអោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបង្កើត (គូរគំនូរលាបថ្នាំទឹក-ការកាត់ ចេញ-បិតកាវ-ចាក់ពុម្ព …) ក្នុងសកម្មភាពរូបវន្ត (កម្លាំងសាច់ដុំ-ល្បែងកណ្តាលវាល) ក្នុងរោងជាងដូរតន្ត្រី (ការស្តាប់-ចំរៀង-ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្លេង ទាំងតន្ត្រីករ ដែលផ្តល់វិភាគទានជំរុញអោយមានបញ្ហា សមត្ថភាព និង ឋាមពលអូសទាញ ។ វាមានភារកិច្ចទូលំទូលាយជ្រើសរើសល្បែងអប់រំ ព្រមទាំងបណ្ណា​ល័យ ។

វាប្រែប្រួលក្នុងលំហទូលំទូលាយមួយ និងប្រកបដោយសេចក្តីសុខ ដែលផ្តល់សកម្មភាពភាសាផ្សេងៗ ៖ គេមើលឃើញនៅក្នុងលំហនេះជាច្រើនតាមខ្ទម កំពង់ចម្លងខ្សាច់ធំៗ និងល្បែងជាច្រើន ។

អ្នកធ្វើអោយសកម្មឡើងក្នុងមណ្ឌលថែទាំទារក "Tchouchou" នាំមកនូវការចេះថៃទាំជាពិសេសដល់តម្លៃ ខ្លួនកុមារ ជាគន្លឹះមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍លើសេចក្តីទុកចិត្តខ្លួនឯង ។ កុមារម្នាក់ៗជាបុគ្គលតែម្នាក់ និងត្រូវ ប្រព្រឹត្តិរបៀបនេះ ។

ថ្នាក់មតេ្តយ្យៈ

បច្ចុប្បន្ននេះTchouchouទទួលកុមារទាំង៣កំរិតថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ក្នុងនោះមានកំរិតមត្តេយ្យភាសាបារាំង ឬពីរភាសា ​ភាសាបារាំង/អង់គ្លេស ដែលមានថ្នាក់កំរិតទាបចំនួន០២ថ្នាក់ ថ្នាក់កំរិតមធ្យមចំនួន០២ថ្នាក់ និងថ្នាក់កំរិតខ្ពស់ចំនួន០២ថ្នាក់។

សកម្មភាពផ្សេងៗដែលស្នើឡើងមានគោលបំណងធ្វើអោយកុមារតូចទៅជាបុគ្គលស្វ័យត និង បង្ហាត់លុត​ដំផ្តល់ចំណេះដឹង និងសមត្ថកិច្ចដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀបចំ ។

កម្មវត្ថុសំខាន់នៃថ្នាក់មតេ្តយ្យទទួលបានការរីកចំរើននៃភាសានិយាយ ៖ កុមាររៀនបណ្តើរបញ្ចេញយោបល់ និងផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នា ។ សកម្មភាពល្បែង ការស្រាវជ្រាវ បង្កើត ឬផលិតដោយសេរី ឬនាំអោយមានមូល ដ្ឋានគ្រឹះនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងការភ្ញាក់រលឹករបស់ខ្លួន ។

ក្នុងថ្នាក់ត្រូវបាននាំអោយចេះទទួលខុសត្រូវម្តងបន្តិចៗ៖ ប្រព្រឹត្តរបៀបទទួលខុសត្រូវ គ្រប់គ្រងសេចក្តី ត្រូវការរបស់ខ្លួន គោរពអ្នកដទៃ និងទទួលស្គាល់តម្លៃខ្លួន អោយដូចជា សមាសភាព សំខាន់នៃការសិក្សា រៀនសូត្រ ។

នៅក្នុងថ្នាក់រៀន០២ភាសា ថ្នាក់រៀនត្រូវរៀនឆ្លាស់គ្នា ភាសាបារាំង និងអង់គ្លេស (តាមសម្លេងលំនាំបារាំង និងអង់គ្លេស នៃថ្នាក់មត្តេយ្យ) ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើតាមកម្មវិធីអប់រំជាតិបារាំង ។