តំលៃសិក្សានៃឆ្នាំសិក្សា

តំលៃសិក្សា  និង តំលៃចុះឈ្មោះចូលរៀន

ទារកដ្ឋាន

មត្តេយ្យសិក្សា

បឋមសិក្សា

ថ្លៃចុះឈ្មោះសិស្សថ្មី 350$/ឆ្នាំ 400$/ឆ្នាំ 450$/ឆ្នាំ
ថ្លៃចុះឈ្មោះសិស្សចាស់ 250$/ឆ្នាំ 250$/ឆ្នាំ 300$/ឆ្នាំ

Morning Fees: Mornings 7.30 am to 12pm. (Activities from 8.15 am to 11.45 am)

ទារកដ្ឋាន

មត្តេយ្យសិក្សា / បឋមសិក្សា

1 ព្រឹក 15$/​ ព្រឹក
3 ព្រឹក/ សប្ដាហ៍ 160$/ខែ ឬ 460 $ / ត្រីមាស 160$/ខែ ឬ 460 $ / ត្រីមាស
5 ព្រឹក/ សប្ដាហ៍ 220$/ខែ ឬ 640 $ / ត្រីមាស 230$/ខែ ឬ​ 660 $/ ត្រីមាស

Afternoon Fees: Afternoons 12 pm to 5 pm.

ទារកដ្ឋាន

មត្តេយ្យសិក្សា / បឋមសិក្សា

1 រសៀល ​​15$/ រសៀល
1 ថ្ងៃ 25$/ ថ្ងៃ
2 រសៀល /សប្ដាហ៍ 100$/ខែ ឬ​ 280 $ /​ ត្រីមាស 110$/ខែ ឬ 300 $ / ត្រីមាស
3 រសៀល /សប្ដាហ៍ 120$/ខែ ឬ 340$/​ ត្រីមាស 130$/ខែ ឬ 360$/ ត្រីមាស
5 រសៀល /សប្ដាហ៍ 160$/ខែ ឬ 460 $/ ត្រីមាស 170$/ខែ ឬ 480 $/ ត្រីមាស
អាហារមួយពេល * 3,5$/ 1ពេល

NB:
- * ផ្ដល់ជូនអាហារថ្ងៃត្រង់សំរាប់ក្មេងដែលរៀនពេញមួយថ្ងៃ
- បញ្ចុះតំលៃសំរាប់កូនទីពីរ​១០% កូនទីបី​១៥%
- ១ត្រីមាសមានបីខែ
- ខែកញ្ញា​មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងត្រីមាសទីមួយឡើយ
- ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យកំរិតមធ្យមដល់ថ្នាក់បឋមសិក្សាមាន ៥ព្រឹកនឹង៣រសៀល

ប្រកតិទិនឈប់សំរាកសាលាមត្តេយ្យសិក្សាជូ ជូ ឆ្នាំសិក្សា២០១៦/២០១៧

កញ្ញា (2017)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
តុលា (2017)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
វិច្ឆិកា (2017)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ធ្នូ (2017)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
មករា (2018)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
កម្ភៈ (2018)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
មិនា (2018)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
មេសា (2018)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ឧសភា (2018)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
មិថុនា (2018)
ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បត្ណិ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30